Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné ustanovenia 


Všeobecné obchodné podmienky(ďalej aj VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti CORDDECKER s. r. o., ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronickéhoobchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.corddecker.com a súneoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim aPredávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete(ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len„Zmluvné strany“).Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia ajreklamačným poriadkom pre internetový obchod www.corddecker.com

Identifikačné údajespoločnosti:
CORD DECKER s.r.o.so sídlom Bystrickésady 8647/18 , 841 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:105351/B, IČO: 48 237663, DIČ: 2120110663
Adresa elektronickej pošty predávajúceho: info@corddecker.com
Telefónne číslo predávajúceho 0905 739 467
Operačné hodiny predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 10,00 -17,00 hod. mimodní pracovného pokoja a sviatkov. Číslo účtu: IBAN SK86 1100 0000 0029 49007312 vedený v Tatra banke, a. s. https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/.
Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.corddecker.com

2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.

3. Orgán dozoru:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

4. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia saprávne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Predávajúceho zákonom č.40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. oochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Predávajúceho zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

II. Objednávanie tovaru auzavretie kúpnej zmluvy

1.Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl.VIII. VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov.  Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky naportáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

2.Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (nae-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickejobjednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zostrany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvome-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@corddecker.com.

3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu,ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

5. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. VIII.VOP.

6. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru  b) vyplnenie identifikačných údajov, c) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, d) odsúhlasenie obchodných podmienok, e) odoslanieobjednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj

7. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinnýodkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

8. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názovobjednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, identifikáciu kuopujúceho- obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko- dodaciu, fakturačnú adresu, IČO,DIČ,  e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho.

III. Spotrebiteľské zmluva poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosťodstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po zákonom stanovenej lehote, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskoršíchpredpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnejdoby a začína od tej doby trvať doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôžeodstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 Z. z.  zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovompredaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2.Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musíbyť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkýmidokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenieveci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je vdokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

3.Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlades bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr vlehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil vsúvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len vtom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

4.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávkya tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ).

Pri objednávke v rámci Slovenskeja Českej republiky hradí  náklady naprepravu tovaru kuriérom alebo  náklady dobierky Predávajúci.

Pri platbe zozahraničia je určený spôsob dodania tovaru kuriérom.  Náklady na prepravu tovaru je povinný uhradiť Kupujúci vopred na účet Predávajúceho . Náklady dopravy tovaru sa automaticky vygenerujú v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru. Kupujúci ako príkaz platby je povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

   Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilnýsymbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúcinesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

2. Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:

 • Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty. V tomto prípade platíte za tovar až pri jeho prevzatí od doručovateľa.
 • Platba vopred bankovým prevodom na účet (Tatra Banka a.s.) predávajúceho:

                IBAN: SK86 1100 0000 0029 4900 7312

                Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
               

 • Platba kartou cez platobnú bránu Stripe (VISA, AMEX, MASTER CARD, APPLE PAY)

Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 21 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná).

 • Hotovosťou pri osobnom prevzatí.

3. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny (predávajúci nie jeplatcom DPH).

4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa pri bezhotovostnej platbe predlžuje o čas, kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.
Predávajúci nie je platiteľom DPH.
 
2.    Predávajúcisi vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedenéna www.corddecker.com tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejneniana webovej stránke predávajúceho. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cenatovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase ododoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebov priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátenímalebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si jevedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v časeodoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaníobjednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jehojednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky KupujúcimPredávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaruv čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaruv čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

3.    Cenasa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa cenytovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúcii predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej cenyniektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa cenytovaru.

4.    Kupujúcije povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri bezhotovostnej platbe alebo hotovostnejplatbe vkladom na účet predávajúceho najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvoreniazmluvy a pred prevzatím tovaru. Kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavenía odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavokna kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, abyplatil až po akceptácii objednávky predávajúcim ( uzatvorení zmluvy ),
Pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku jekupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôrpri doručení tovaru kupujúcemu.


5. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu vsúlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, abyfaktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky.Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom azáručným listom.

Článok VIII
Dodacie podmienky

1Predávajúci dodá tovar kupujúcemu vlehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorenázmluva. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystaveníobjednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebovydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopreddaného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov.

2Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľadostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čonajkratšom termíne, obvykle od 2 do 10 pracovných dní od dňa potvrdenia,prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miestododania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadomna dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúcišpecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru.
3Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jehoprevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
4Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatítovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený,nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jehopoškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskouslužbou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúcitovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuznáprípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok X
Záručné podmienky a záručná doba

1.Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručnádoba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšiazáručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2.Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je prijeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúžizároveň ako záručný doklad.

3.Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiťna adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený voriginálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

4.Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov,ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zozodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

5.Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravujereklamačný poriadok zverejnený na www.corddecker.com

Článok XI
Ochrana osobných údajov

1.SpoločnosťCORD DECKER s.r.o. so sídlom Bystrické sady 8647/18 , 841 06 Bratislava,Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: Sro, vložka číslo:105351/B, IČO: 48 237 663, DIČ: 2120110663, ako predávajúci spracúvaosobné údaje, ktoré kupujúci na webovej stránke Predávajúceho zadal aleboposkytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľominformačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochraneosobných údajov.

2.Kupujúciodoslaním objednávky poskytuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobnýchúdajov podľa z. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a tona dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytnežiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovitretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru,poskytnuté prepravcovi.

3.Predávajúcispracúva  osobné údaje kupujúceho vrozsahu: obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko-dodaciu, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho Účelomspracúvania osobných údajov je identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnerapre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne vybavenie adoručenie objednávky, identifikácia k1.kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne vybavenie a doručenie objednávky, identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy, plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. najmä pre účtovný a fakturačný systém.

2.Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.


Článok XIII
Záverečné ustanovenia

1Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho.
2Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

Reklamačný poriadok
I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup spoločnosti CORD DECKER s.r.o. so sídlom Bystrické sady 8647/18 , 841 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:105351/B, IČO: 48 237 663, DIČ: 2120110663 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.corddecker.com a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho  s tým súvisiace.

 

 

2. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

 

3. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.corddecker.com a v sídle Predávajúceho.

 

II. Zodpovednosť za vady

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

 

3. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

4. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

 

5. Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

6. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.corddecker.com bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zenení.

 

 

III. Miesto reklamácie

 

1.     Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady prostredníctvom diaľkovej komunikácie vyplnením reklamačného tlačiva, ktoré si môže kupujúci stiahnuť na internetovej stránke www.corddecker.com, zaslaním tlačiva spolu s reklamovaným tovarom poštou na adresu sídla spoločnosti CORD DECKER s.r.o., Bystrické sady 8647/18 , 841 06 Bratislava.

 

2.     V prípade diaľkovej komunikácie prostredníctvom reklamačného tlačiva je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje, predložit doklad o kúpe, fotodokumentáciu alebo iné doklady, na základe ktorých predávajúci môže vybaviť reklamáciu. Kupujúci zároveň súhlasí, že doklady súvisiace s vybavením reklamácie môže predávajúci zasielať na ním uvedenú e-mailovú adresu.

 

 

 

IV. Priebeh reklamačného konania
                                .
1.     V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

 

2.     V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo inej veľkosti, resp. iný druh tovaru, max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy.

 

 

3.     Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

 

 

4.     Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

 

 

5.     Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s vysačkou. Originálny obal tovaru nesmie byť znehodnotený a nesmie javiť na sebe známky používania.

 

 

6.     Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

 

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 

V. Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

 

1.     V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po zákonom stanovenej lehote, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 Z. z.  zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

 

2.     Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

 

 

3.     Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

 

 

4.     V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1. Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

2.     Ak sa na predaj tovaru alebo poskytnutie služby vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky záruky odlišne od podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, podmienky záruky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.

 

 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

 

General Terms and Conditions  

 1. General Provisions

 

These General Terms and Conditions (hereinafter also referred to as the GT&C) regulate the rights and obligations of the company CORD DECKER s. r. o. (hereinafter referred to as the “Seller”) and the purchaser (hereinafter referred to as the “Purchaser”) in purchasing goods offered by the Seller via the e-shop on the Seller’s website www.corddecker.com and are integral part of the purchase contract concluded remotely between the Purchaser and Seller via the e-shop on the internet (hereinafter referred to as the “Purchase Contract”). (The Seller and Purchaser hereinafter collectively referred to as the “Contracting Parties”). Relations between the Seller and the Purchaser shall also be governed by the claim rules for the www.corddecker.com e-shop.

 

Identification data of the company:

CORD DECKER s.r.o. having its registered office at Bystrické sady 8647/18, 841 06 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.:105351/B, company ID No: 48 237 663, Tax ID No.: 2120110663

The Seller’s electronic mail address: info@corddecker.com

The Seller’s phone number 0905 739 467

The Seller’s operating hours: regular working days Monday to Friday from 10.00 am to 5.00 pm except rest days and public holidays. Account number: IBAN SK86 1100 0000 0029 4900 7312 opened in Tatra banka, a. s.

These data may be modified or updated any time on www.corddecker.com

 

 1. The GT&C shall enter into force on the day of their publication on the Seller’s Website.

 

 1. Supervisory body: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) (Slovak Trade Inspection, STI), STI Inspectorate for the Bratislava Region, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

 1. All contractual relations between the Seller and the Purchaser shall be concluded in accordance with the laws of the Slovak Republic. If a consumer is a contracting party, legal relations not specified in the Seller’s terms and conditions shall be governed by the Act No. 40/1964 Coll. Civil Code as amended, by the Act No. 250/2007 Coll. on Consumer Protection as amended and by the Act No. 108/2000 Coll. on Consumer Protection in door-to-door sale and mail order trade as amended.

If an entrepreneur is a contracting party, legal relations not specified in the Seller’s terms and conditions shall be governed by the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended.

 

 1. Ordering Goods and Conclusion of a Purchase Contract

 

 1. The Purchaser shall purchase goods by making and submitting an order in the Seller´s purchasing portal and the Purchaser’s order shall have to be approved (accepted) by the Seller in compliance with the GT&C, otherwise no contractual relation shall be established. If the order is accepted by the Seller in accordance with the procedure specified in the GT&C, the Seller shall deliver the ordered goods within the delivery deadline pursuant to the Article VIII. of the GT&C. Before the Purchaser submits the order, information shall be notified and provided to the Purchaser under specific provisions at the purchasing portal and in the GT&C. The Purchaser shall express its agreement with these terms and conditions by checking the corresponding box before submitting the order at the portal. By submitting the order, the Purchaser shall confirm that it has been informed that after being submitted, the order includes the obligation to pay the price of the ordered goods.

 

 1. The received electronic order shall be considered a draft of a purchase contract and shall be binding.

The purchase contract between the Seller and the Purchaser shall be established on the basis of a binding confirmation of the electronic order in the system. The Seller shall be obliged to confirm the content of the Purchaser’s electronic order via an e-mail message (sent to the Purchaser’s e-mail address specified in the order) immediately after the order is received by the Seller, otherwise no Purchase Contract shall be considered to have been concluded between the Contracting Parties. The Purchaser shall be obliged to check the content of the electronic order specified by the Seller in the e-mail message. Should inconsistencies be discovered concerning the electronic order confirmed by the Seller, the Purchaser shall be obliged to notify this to the Seller via an e-mail message sent to the e-mail address info@corddecker.com.

 

 1. The Seller shall not be liable for delay in the delivery of the consignment and for damage caused by the Purchaser not specifying all the required information and/or filling in the registration form incorrectly during the registration.

 

 1. All orders received by this shop shall be binding. An order may be cancelled before its dispatch. If an order is not cancelled before its dispatch and is dispatched, reimbursement of costs connected with the dispatch of the goods may be demanded from the Purchaser.

 

 1. If the order is accepted by the Seller in accordance with the procedure specified in the GT&C, the Seller shall deliver the ordered goods within the delivery deadline pursuant to the Article VIII. of the GT&C.

 

 1. The process of the issuing an order by the Purchaser shall consist of 4 steps: a) selection of goods b) filling in the identification details c) selection of the payment and transport method and the transport price d) agreement with the terms and conditions e) submission of the order by clicking on the “Order” button.

 

 1. The Purchaser shall be obliged to provide true and correct information necessary for the correct delivery of the goods. The Purchaser shall be obliged to check the correctness of selected data and information during the process of ordering goods before their final submission to the Seller.

 

 1. The Purchaser’s order shall be considered submitted if it is delivered to the Seller and if it contains all the required information – the description of the goods being ordered, their quantity, price, the Purchaser’s identification – the business name or the name and surname, registered office/residence – shipping, billing address, company ID No., Tax ID No., the Purchaser’s

e-mail and phone contact.

 

 

III. Consumer Contracts and Information on the Right to Withdraw from the Contract

 

 1. If the Purchase Contract is concluded through means of remote communication, the Seller shall allow the Purchaser the possibility to withdraw from the Purchase Contract even after the legal deadline, namely within 30 days after receipt of the goods. Only if the Seller does not provide the Purchaser with information that it is obliged to provide pursuant to Section 10 of the Act No. 108/2000 Coll. on Consumer Protection in door-to-door sale and mail order trade as amended, this period shall be 3 months after receipt of the goods. If the information is duly submitted during its duration, the 3 months period shall end and a period of 30 days shall commence from that moment. However, the Purchaser may not withdraw from contracts listed in Section 12 Par. 5 of the Act No. 108/2000 Coll. on Consumer Protection in door-to-door sale and mail order trade as amended.

 

 1. The Purchaser’s notice of withdrawal from the Purchase contract must be delivered to the Seller before the expiration of the withdrawal period and at the same time, the goods must be properly returned to the Seller in their entirety and original state with all accompanying documentation that was delivered to the Purchaser. For the matter to be settled quickly, it is necessary to return the goods to the same address of the Seller that is specified as the place from which the goods were shipped to the Purchaser in the documents accompanying the goods.

 

 1. If the Purchaser withdraws from the Purchase Contract in accordance with Points 1 and 2 of this Article, the Purchase Contract shall be cancelled from the beginning. The Seller shall be obliged to take the goods back and return to the Purchaser, not later than 15 days after the date of the withdrawal from the Purchase Contract, the price paid for the goods by a transfer to the Purchaser’s account including the costs the Purchaser incurred in ordering the goods. The costs for the return of the goods shall only be borne by the Purchaser if the goods fully met quality requirements and were free of defects.

 

 1. If any of the above-mentioned conditions is not met, the Seller shall not accept the withdrawal from the electronic order and the goods shall be returned back at the Purchaser´s costs.

 

 1. Purchase Price and Payment Terms

 

 1. The Purchaser shall be obliged to pay the Seller the purchase price for the goods and the transport price according to the order accepted by the Seller (the contract concluded).

 

If the order is placed within the Slovak and Czech Republics, the costs for the transport of the goods by courier or mail order costs shall be borne by the Seller.

 

If the payment is made from abroad, the determined method of the delivery of the goods shall be by courier. The Purchaser shall be obliged to pay the costs for the transport of the goods in advance to the Seller’s account. The costs for the transport of the goods shall be generated automatically in the shopping cart while ordering the goods. The purchaser as the payer shall be obliged to bear the charges of its bank and other charges, especially charges of correspondent banks and the Seller’s bank.

 

   It is necessary to indicate the number of the Purchaser’s order as the variable symbol during the payment. An incorrectly indicated variable symbol during the payment results in the incorrect clearing of the purchase price and the Purchaser shall bear all risks associated with it and the Purchaser shall be in delay with the performance of the obligation to pay.

 

 

The Seller is not a VAT payer.

 

 1. The Seller reserves the right to unilaterally adjust (increase/decrease) the prices of goods indicated on www.corddecker.com, with the new prices of the goods coming into effect on the date of their publication on the Seller’s website. The price of the goods decisive for the Purchaser shall always be the price indicated with the goods at the time of the submission of the order to the Seller. A possible increase or decrease of the price of the goods at the time between the submission of the order by the Purchaser and the delivery of the ordered goods or during the claim or other procedure in connection with the return or exchange of the goods shall not affect the price of goods that have already been ordered. The Purchaser is aware of the fact that in the case of a decrease of the price of the goods at the time between the submission of the order and the end of a possible claim or other procedure to do with the return or exchange of the goods, it is not entitled to a refund of part of the purchase price for the goods in the amount of the difference between the price of the goods at the time of the submission of the order to the Seller and the price of the goods at the time after the submission of the order to the Seller. The Seller declares that if it unilaterally increases the price for the goods only after the submission of the order by the Purchaser to the Seller, it shall not be entitled to receive payment for the price difference between the price of the goods at the time of the submission of the order by the Purchaser to the Seller and the price of the goods at the time after the submission of the order by the Purchaser to the Seller.

 

 1. The price may also be changed due to a typographical or other error concerning the price of the goods detected in the Seller’s system or published at the purchasing portal with the goods. Both the Purchaser and the Seller shall be entitled to cancel the order or withdraw from the Purchase Contract (from the moment of receipt of the goods) if the Purchaser is notified of the change of the purchase price of an item due to a typographical or other error concerning the price of the goods.

 

 1. The Purchaser shall be obliged to pay the Seller the purchase price in the case of a non-cash or cash payment by making a deposit into the Seller’s account not later than 2 days after the conclusion of the contract and before the receipt of the goods. The Purchaser shall be entitled to already pay when making and submitting the order to the Seller with the payment being understood as an advance payment for the purchase price and costs for the transport of the goods, however, the Purchaser is advised to pay only after the acceptance of the order by the Seller (conclusion of the contract).

In the case of a cash payment when the goods are delivered by mail order, the Purchaser shall be obliged to pay the Seller the purchase price and transport costs not later than at the time of the delivery of the goods to the Purchaser.

 

 

 1. The Seller shall issue and deliver the invoice to the Purchaser in accordance with applicable laws of the Slovak Republic. By submitting the order the Purchaser shall agree that the invoice should be sent along with the goods or made available to the purchaser electronically. The invoice shall be sent along with the goods and the invoice shall also constitute the delivery note and warranty certificate.

 

Article VIII

Delivery Terms

 

 • The Seller shall deliver the goods to the Purchaser within 14 days from the date when the contract was concluded between the Seller and the Purchaser. The Seller shall deliver the goods to the Purchaser to the address specified when making the order and exclusively to the person that is specified as the Purchaser. The delivery or issue of the goods to a person other than the Purchaser shall not be possible without a special prior consent by the Seller and documents required by the Seller.

 

 • Deliveries of electronically ordered goods shall be, depending on the availability of goods and the Seller’s operating possibilities, dispatched as soon as possible, usually 2 to 10 working days from the date of the confirmation, reception of the Purchaser’s electronic order by the Seller, namely to the shipping address specified in the electronic order. The delivery period, however, shall vary depending on the availability of some goods. For selected goods, the Seller shall specify the delivery date directly on the site of the selected goods.
 • The right of ownership of the goods shall pass to the Purchaser upon its receipt and upon the payment of the purchase price.
 • The consignment with the goods shall always include the invoice. Upon receipt of the goods, the Purchaser shall be obliged to check if the packaging in which the goods are packed is damaged and sign a consignment take-over document. If it is damaged, it is necessary to draw up a protocol on discovered faults caused during the transport together with the carrier - courier at the site of the delivery of the goods. If the Purchaser receives the goods despite evident damage to the packaging, the Seller shall not recognize any later claims for this reason.

 

Article X

Warranty Terms and Warranty Period

 

 1. A warranty period of 24 months shall be granted to the Purchaser for the delivered goods. A longer warranty period may be granted to the Purchaser for selected goods. The warranty period shall start on the day of the reception of the goods by the Purchaser.

 

 1. An invoice (a proof of purchase of the goods), which shall also serve as a proof of warranty, shall be enclosed with all goods purchased from the Seller upon their delivery to the Purchaser.

 

 1. When raising a claim, the Purchaser shall be obliged to deliver the goods under claim to the address of the Seller’s registered office clean, mechanically intact in its original packaging including the required documents.

 

 1. The Purchaser shall be entitled to the reimbursement for necessary costs which it incurred in connection with the exercise of legitimate rights from liability for defects and which were expended really and purposefully.

 

 1. The details and claim procedure shall be governed by the claim rules published on www.corddecker.com

 

Article XI

Personal Data Protection

 

 1. The company CORD DECKER s.r.o. having its registered office at Bystrické sady 8647/18, 841 06 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.:105351/B, company ID No:: 48 237 663, Tax ID No.: 2120110663, as the Seller shall process personal data, which the Purchaser entered on the Seller’s website or provided during mutual communication. The Seller is a controller of personal data information system pursuant to the Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection.

 

 1. By submitting the order, the Purchaser shall grant the Seller the authorization to process the personal data pursuant to the Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended for a period necessary for the performance of the contract. The Seller undertakes not to disclose any personal data of the consumer or any other information concerning the consumer to a third party. This shall not include the consumer’s personal data necessary for the delivery of the goods provided to the carrier.

 

 1. The Seller shall process the Purchaser’s personal data in the following extent: business name or name and surname, registered office/residence – shipping, billing address, company ID No., Tax ID No., the Purchaser’s e-mail and phone contact. The purpose of the processing of the personal data shall be the identification of the Purchaser as a contractual partner for the performance of the contract concluded via the shopping portal, the correct processing and delivery of the order, the identification of the Purchaser for the purposes of arranging of prompted negotiations on the modification or termination of the contract, the performance of obligations laid down by the law and generally binding legal regulations of the Slovak Republic, especially for the accounting and invoicing system.

 

 1. The Purchaser shall have the right, on the basis of a free written request, to object to the processing of personal data with the Seller, if the Purchaser presumes that they are being or will be processed for direct marketing purposes without its consent and demand their liquidation.

 

 

Article XIII

Final Provisions

 

 • The Seller reserves the right to amend these GT&C any time. Amendments to these GT&C shall enter into force on the day of their publication on the Seller’s website.
 • By submitting the electronic order to the Seller, the Purchaser shall also confirm its unconditional agreement to the Seller’s GT&C.

 

Claim Rules

 1. General Provisions

 

 1. These claim rules (hereinafter referred to as the “Claim Rules”) govern the procedure of the company CORD DECKER s.r.o. having its registered office at Bystrické sady 8647/18, 841 06 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.:105351/B, company ID No.: 48 237 663, Tax ID No.: 2120110663 (hereinafter referred to as the “Seller”) and the purchaser (hereinafter referred to as the “Purchaser”) in exercising rights resulting from the Seller’s liability for defective goods purchased on the website www.corddecker.com and the Seller’s and Purchaser’s rights and obligations associated with it.

 

 1. By submitting the electronic order to the Seller, the Purchaser shall confirm that it acquainted itself with the Seller’s Claim Rules and agrees to them unconditionally. The moment the electronic order is submitted to the Seller, the Claim Rules shall become binding for the Purchaser.

 

 1. The Claim Rules are publicly available on www.corddecker.com and in the Seller’s registered office.

 

 1. Liability for Defects

 

 1. The Seller shall be liable for defects that the thing sold has upon receipt by the Purchaser. In the case of used things, it shall not be liable for defects caused by their use or wear. In the case of things sold at a lower price, it shall not be liable for a defect due to which the lower price was negotiated.

 

 1. Except for things that break down quickly or used things, the Seller shall be liable for defects that occur after the receipt of the thing during the warranty period.

 

 1. Upon receipt of the goods, the Purchaser shall be obliged to check if the packaging in which the goods are packed is damaged. If it is damaged, it is necessary to draw up a protocol on discovered faults caused during the transport together with the carrier - courier at the site of the delivery of the goods. If the Purchaser receives the goods despite evident damage to the packaging, the Seller shall not recognize any later claims for this reason.

 

 1. The Purchaser shall be obliged to examine the delivered goods without undue delay after their receipt.

 

 1. Should the Purchaser discover that the goods are incomplete or damaged in any way by the transport, which manifests itself as outer damage to the packaging, it shall be obliged to raise a claim with the Seller without undue delay, not later, however, than within two days after the receipt of the consignment. Otherwise the delivery shall be considered complete and without defects and claims raised for this reason shall not be accepted.

 

 1. The Purchaser shall be obliged to raise a claim with the Purchaser for defects of goods purchased on www.corddecker.com without undue delay according to terms specified in the respective provisions of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended and the Act No. 40/1964 Coll. Civil Code as amended.

 

 

III. The Place Where the Claim is Raised

 

 1. The Purchaser shall exercise rights from liability for defects via remote communication by filling in the claim form, which the Purchaser can download on the website www.corddecker.com, sending the form together with the goods under claim by post to the address of the registered office of the company CORD DECKER s.r.o., Bystrické sady 8647/18, 841 06 Bratislava.

 

 1. In the case of remote communication by means of the claim form, the Purchaser shall be obliged to specify its contact information, submit the proof of purchase, photo documentation or other proofs on whose basis the Seller can handle the claim. At the same time, the Purchaser agrees that the Seller may send proofs related to the settlement of the claim to the e-mail address specified by it.

 

 

 1. Claim Procedure
  • .
 2. Should the Purchaser discover that the goods it ordered do not correspond to the goods it received, the Purchaser shall have the right to return the goods to the Seller not later than within 30 days after the receipt of the goods by the Purchaser.

 

 1. Should the Purchaser discover that the goods it ordered does not have the corresponding size or colour, it shall be entitled to return the received goods and demand their exchange for goods of different colour and/or size or a different type of goods, not later than within 30 days after the receipt of the goods by the Purchaser. The goods that the Purchaser returns must not be damaged, must not show signs of wear and use. The exchange of the goods shall only be possible if the corresponding goods are on the Seller’s stock. Otherwise, the Purchaser shall be considered to have withdrawn from the Purchase Contract.

 

 1. The costs for the return of the goods for the purposes of their exchange shall be borne by the Purchaser, which, however, only applies if the goods fully met quality requirements and were free of defects. The Purchaser shall deliver the exchanged goods to the Purchaser within 30 days after the receipt of an entirely completed form along with the required documents and the goods to be exchanged.

 

 1. If the goods that are the subject of the return/exchange/claim are not supplied with the completed form and the required proofs, the Seller shall reserve the right not to continue to handle the matter in question and it shall be understood that the Purchaser does not intend to return, exchange or claim the goods.

 

 1. The goods that are the subject of the return/exchange must be complete, unused, undamaged and in its original packaging with the label. The original packaging of the goods must not be destroyed and must not show signs of use.

 

 1. The Seller shall handle consumer claims in accordance with the laws of the Slovak Republic, especially the Act No. 250/2007 Coll. as amended, the Civil Code of the Slovak Republic and applicable legal regulations.

 

If the defect in question can be rectified, the Purchaser shall have the right for its free and timely rectification. The Seller shall be obliged to rectify the defect without undue delay.

 

The Purchaser may demand that the thing be exchanged instead of the defect being rectified or if only part of the thing is defective that the part be exchanged as long as that does not cause the Seller excessive costs in relation to the price of the goods or the severity of the defect. Instead of rectifying the defect, the Seller may always exchange the defective thing for a non-defective one as long as that does not cause the Purchaser serious difficulties.

 

If the defect cannot be rectified and if such defect prevents the proper use of the thing as a non-defective thing, the Purchaser shall have the right to demand that the thing be exchanged or withdraw from the contract. The Purchaser shall enjoy the same rights if the defects can be rectified but the Purchaser cannot use the thing properly due to a repeated occurrence of the defect after the repair or due to a large number defects. If the defects cannot be rectified, the Purchaser shall be entitled to an appropriate discount of the price of the thing.

 

 

 1. Information for the Consumer on the right to Withdraw from the Contract

 

 1. If the Purchase Contract is concluded through means of remote communication, the Seller shall allow the Purchaser the possibility to withdraw from the Purchase Contract even after the legal deadline, namely within 30 days after receipt of the goods. Only if the Seller does not provide the Purchaser with information that it is obliged to provide pursuant to Section 10 of the Act No. 108/2000 Coll. on Consumer Protection in door-to-door sale and mail order trade as amended, this period shall be 3 months after receipt of the goods. If the information is duly submitted during its duration, the 3 month period shall end and a period of 30 days shall commence from that moment. However, the Purchaser may not withdraw from contracts listed in Section 12 Par. 5 of the Act No. 108/2000 Coll. on Consumer Protection in door-to-door sale and mail order trade as amended.

 

 1. The Purchaser’s notice of withdrawal from the Purchase contract must be delivered to the Seller before the expiration of the withdrawal period and at the same time, the goods must be properly returned to the Seller in their entirety and original state with all accompanying documentation that was delivered to the Purchaser. For the matter to be settled quickly, it is necessary to return the goods to the same address of the Seller that is specified as the place from which the goods were shipped to the Purchaser in the documents accompanying the goods.

 

 1. If the Purchaser withdraws from the Purchase Contract in accordance with Points 1 and 2 of this Article, the Purchase Contract shall be cancelled from the beginning. The Seller shall be obliged to take the goods back and return to the Purchaser, not later than 15 days after the date of the withdrawal from the Purchase Contract, the price paid for the goods by a transfer to the Purchaser’s account including the costs the Purchaser incurred in ordering the goods. The costs for the return of the goods shall only be borne by the Purchaser if the goods fully met quality requirements and were free of defects.

 

 1. If any of the above-mentioned conditions is not met, the Seller shall not accept the withdrawal from the electronic order and the goods shall be returned back at the Purchaser’s costs.

 

 1. Final Provisions

 

 1. By purchasing the goods, the Purchaser shall agree to the Seller’s claim rules.

 

 1. If the sale of goods or the provision of a service are subject to General Terms and Conditions which specify warranty terms differently from terms specified in these claim rules, warranty terms specified in the General Terms and Conditions shall take precedence over terms specified in the Claim Rules.

 

 1. The Seller reserves the right to amend the Claim Rules while respecting mandatory provisions of the Act on Consumer Protection and the Civil Code. An amendment to the Claim Rules shall not apply to the claim of goods that were purchased while the old Claim Rules were in force.